ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-01-30

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ประธานประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม 2562 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดฯ (POC) ชั้น 5 ศาลากลาง จ.อน. ทปค.จ.อน.(กลุ่มงานปกครอง 056-511444) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ
09:00 น. มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ร้านเกมที่ได้รับการคัดเลือก "โครงการ ร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชน" ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.วัฒนธรรม จ.อน. 056-511290
09:00 น. มอบประกาศเกียรติคุณ และเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นตามโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-511444
09:00 น. มอบโล่ให้แก่ประธานกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.หนองไผ่แบน อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-511444
09:00 น. ประธานการมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน.(ฝ่ายอำนวยการ) 056-513155
09:00 น. ประธานประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ) 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับ
10:00 น. ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัสน์ทางไกล (Video Conference) ชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม 2562 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุทัยธานี (POC) ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ) 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับ
10:00 น. ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัสน์ทางไกล (Video Conference) ชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
13:15 น. ให้สัมภาษณ์การจัดงาน "เสน่ห์เมืองอุทัยธานี" ผ่านคลื่นวิทยุ จส.100 ทางระบบ Phonein ณ ห้องปฏิบัติงาน รอง ผวจ.อน. สนง.พาณิชย์ จ.อน. (คุณจุฑาทิพย์ 081-8716991) ผวจ.มอบหมาย
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง (ชั้น 5) ศลก.จ.อน. ตำรวจภูธร จ.อน. (ฝ่าย เลขาฯ 056-503109)
15:00 น. ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สถจ.อน. 056-511-695

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุทัยธานี (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน (056-511444) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ) 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับ
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงเเละความสงบเรียบร้อย จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 เดือน มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง (ชั้น 5) ศลก.จ.อน. ตำรวจภูธร จ.อน. (ฝ่าย เลขาฯ 056-503109) ผวจ.อน. มอบหมาย
14:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติด จ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง (ชั้น 5) ศลก.จ.อน. ศอ.ปส.จ.อน. (056-571151) ผวจ.อน. มอบหมาย
15:00 น. ประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สถจ.อน. 056-511-695 ผวจ.อน. มอบหมาย การเเต่งกาย : เครื่องเเบบกากีคอพับ

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม 2562 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุทัยธานี (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-511444 การแต่งกาย:เครื่องแบบสีกากี คอพับ
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมกราคม 2562 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ) 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับ
14:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติด จ.อุทัยธานี ห้องประชุมสะเเกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ศอ.ปส.จ.อน. (056-571151)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี