ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-01-29

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ณ ห้องประชุมหน่วยวิทยบริการฯ อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ชั้น 4 วัดหนองขุนชาติ ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อน. ม.จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (นายประคอง 087-8426924)
10:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.กกท.จ.อน. 056-503080
13:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.อน. ชั้น 1 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พมจ.อน. 056-511229

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่1/2562 ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดฯ (POC) ชั้น 5 ศาลากลาง จ.อน. กกท.จ.อน.

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานตรวจประเมินผลงานโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 ศาลาประชาคมบ้านเนินม่วง ม.6 ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-511444
13:30 น. ประธานตรวจประเมินผลงานโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 ศาลาประชาคมบ้านกาหลง ม.4 ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-511444
15:00 น. ประธานการประชุมพิจารณาการประเมินผลงานโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูล และการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-511444

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมตรวจประเมินผลงานโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 ศาลาประชาคมบ้านเนินม่วง ม.6 ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-511444
13:30 น. ร่วมตรวจประเมินผลงานโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 ศาลาประชาคมบ้านกาหลง ม.4 ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-511444
15:00 น. ร่วมประชุมพิจารณาการประเมินผลงานโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูล และการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-511444

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี