ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-01-28

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
11:30 น. ประธานพิธีเปิดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไร่วิทยาคม อ.บ้านไร่ จ.อน. ทปค.จ.อน. (ป.แดง 086-7909749)
16:00 น. ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2562 ประจำเดือนมกราคม 2562 ณ พุทธมณฑลอุทัยธานี ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี สนง.พระพุทธฯ จ.อน. 056-571764 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ/ผ้าไทย (โทนสีขาวหรือขาวนวล)

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานประชุมโครงการเสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด POC ชั้น4 ศลก.จ.อน. พม.จ.อน. กลุ่มพัฒน์ฯ 0 5651 1229
16:00 น. ประธานกิจกรรมวิ่งเพื่อรับบริจาคเงินทอดผ้าป่า เพื่อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุทัยธานี วงเวียนห้าแยกวิทยุ อำเภอเมืองอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานี ผวจ.มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมเเละรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำ จ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรม จ.อุทัยธานี สนง.วัฒนธรรม ผวจ.อน. มอบหมาย
16:00 น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ พุทธมณฑลอุทัยธานี ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี สนง.พระพุทธฯ จ.อน. 056-571764 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ/ผ้าไทย (โทนสีขาวหรือขาวนวล)

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
11:30 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2562 หอประชุมโรงเรียนบ้านไร่วิทยาคม อ.บ้านไร่ จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444
16:00 น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2562 พุทธมณฑลอุทัยธานี ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี 056-571764 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ/ผ้าไทย (โทนสีขาวหรือขาวนวล)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี