ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-01-25

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.จ.อน. (กลุ่มอำนวยการ) 056-571390
13:30 น. ประธานิธีมอบเงินช่วยเหลือโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง จ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุมป่ารักษ์น้ำ ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อน. การยางแห่งประเทศไทย จ.อน. (คุณสุภากรณ์ 086-7479963)

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยายนต์ตามโครงการ "นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2562" ห้องประชุมวิษณุสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี สนง.ขนส่งจังหวัดอุทัยธานี ผวจ.มอบหมาย / การแต่งกาย:ชุดสุภาพ
10:00 น. ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องประชุมสะแกกรัง สนจ.อน.
10:30 น. ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองฉาง อ.หนองฉาง สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โทร. 0 5651 1565 ผวจ.มอบหมาย
13:30 น. ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 สนจ.อน โทร. 0 5657 1390 ผวจ.มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุม สนง.สถจ.อน. (ชั้น 3) ศลก.จ.อน. อบจ.อน. ผวจ.อน. มอบหมาย
10:00 น. ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.จ.อน. (กลุ่มอำนวยการ) 056-571390
11:00 น. ประธานในพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 ณ กองร้อยอาสารักษาดินเเดน จ.อน. ที่ 1 ทปค. (กลุ่มงานความมั่นคง 056-513155) ผวจ.อน. มอบหมาย การเเต่งกาย : ชุดสุภาพ
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 และมอบนโยบายการทำงานแก่คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. จ.อุทัยธานี ห้องประชุม POC ( ชั้น 5 ) ศลก.จ.อน. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ (056-513159) ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.จ.อน. (กลุ่มอำนวยการ) 056-571390
11:00 น. ร่วมพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1 ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานความมั่นคง)
13:30 น. ประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังยาเสพติด/โต๊ะข่าว ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานความมั่นคง)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี