ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-01-24

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารวงเดือน ศูนย์วงเดือนฯ อ.เมืองฯ จ.อน. ศูนย์วงเดือนฯ จ.อน. (คุณหญิง 089-0122849)
13:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน. (หลังเดิม) อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พมจ.อน. (คุณเก๋ 094-2342479)

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารวงเดือน ศูนย์วงเดือนฯ อ.เมืองฯ จ.อน. ศูนย์วงเดือนฯ จ.อน. 056-510688

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารวงเดือน ศูนย์วงเดือนฯ อ.เมืองฯ จ.อน. ศูนย์วงเดือนฯ จ.อน. 056-510688
10:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุม สนง.สถจ.อน. (ชั้น 3) ศลก.จ.อน. สนง.สถจ.อน. (056-511965) ผวจ.อน. มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุม สนง.สถจ.อน. (ชั้น 3) ศลก.จ.อน. สนง.สถจ.อน. (056-511965) ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารวงเดือน ศูนย์วงเดือนฯ อ.เมืองฯ จ.อน. ศูนย์วงเดือนฯ จ.อน. 056-510688
10:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม สนง.สถจ.อน. (ชั้น 3) ศลก.จ.อน. สนง.สถจ.อน. (056-511965)
14:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-511444 ตามคำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 3969/2561 ลว.21 ธ.ค.61

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี