ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-01-23

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ประธานการพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ณ สนง.ปฏิรูปที่ดิน จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ) 056-511063
09:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พช.จ.อน. 056-511337

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมการพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน.
09:00 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม สะแกกรัง จ.อน สนง.พมจ.อน. ผวจ. มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ณ สนง.ปฏิรูปที่ดิน จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ) 056-511063
09:00 น. ประธานออกตรวจผลงานผู้เสนอชื่อเข้ารับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เเพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน เเละผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 อ.ทัพทัน ณ ศาลากลางบ้าน ม.3 ต.หนองสระ ทปค. (056-511444) ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. ประธานออกตรวจผลงานผู้เสนอชื่อเข้ารับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เเพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน เเละผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 อ.ลานสัก ณ ศาลากลางบ้าน ม.12 ต.น้ำรอบ ทปค. (056-511444) ผวจ.อน.มอบหมาย
16:00 น. ประชุมพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลเเละการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน (ชั้น 4) ศลก.จ.อน ทปค. (056-511444) ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) สนง.ปฏิรูปที่ดิน จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ) 056-511063
09:00 น. ร่วมตรวจผลการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่เสนอชื่อให้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยื่อม ประจำปี 2562 ศาลากลางบ้าน ม.3 ต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-511444
13:30 น. ร่วมตรวจผลการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่เสนอชื่อให้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยื่อม ประจำปี 2562 ศาลากลางบ้าน ม.12 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-511444
16:00 น. ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2562 ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-511444

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี