ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-01-22

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วัดทุ่งสาลี ม.3 ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อน. กอ.รมน.จ.อน.056-513155 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 สนง.ศธ.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ศธ.จ.อน. (คุณเมธินี 081-2805571)
16:00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการวิ่งสร้างสุข ระยะที่ 2 (อุทัยธานี-ลานสัก) เพื่อจัดหาทุนรับบริจาค จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ 9 ชั้น โรงพยาบาลอุทัยธานี ณ เวทีลานอเนกประสงค์ตลาดเทศบาลลานสัก อ.ลานสัก จ.อน. รพ.อน. (คุณสุรศักดิ์ 062-3102456) การแต่งกาย : เสื้อวิ่งสร้างสุข

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 0 5651 1105 ผวจ.มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย "มิสเตอร์เตือนภัย" จ.อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี ต.สะเเกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี สนง.ปภ. (056-510626) ผวจ.อน มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วัดทุ่งสาลี ม.3 ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อน. กอ.รมน.จ.อน.056-513155

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี