ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-01-21

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานพิธีเปิดงาน 'วันวิชาการเกษตรอุทัยฯ 61" ณ หอประชุมทรงเสด็จ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 056-982621
11:15 น. ประธานการประชุมและตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-571390

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ(คสป.) จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี(หลังเก่า) สนง.พช. (056-511337) ผวจ.มอบหมาย
10:30 น. ร่วมตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องประชุมสะแกกรัง สนจ.อน
14:00 น. มอบโล่ แก่ จนท. สนง.ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี สนง.ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:45 น. ประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเเละมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการให้กับผู้พิการในเขต จ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี นายเกษม ประสาทเขตรการ (081-2832550, 093-1388454) ผวจ.อน. มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561-2562 และการเตรียมพร้อมในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน. (หลังเดิม) อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. (056-510626) ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:30 น. ร่วมประชุมเตรียมรับเสด็จและลงพื้นที่ฯ พร้อมกับส่วนล่วงหน้า ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.จ.อน.
13:30 น. ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561-2562 และการเตรียมพร้อมในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน. (หลังเดิม) อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี