ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-01-19

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ประธานเปิดการอบรมและมอบแนวทางการบริหารงานโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง จ.อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมอำเภอเมืองอุทัยธานี ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-511444 การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีแขนยาว
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 ณ อาคาร สนง.เหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.เหล่ากาชาด จ.อน.

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หอประชุมอำเภอเมืองอุทัยธานี จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-511444 การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีแขนยาว
18:00 น. ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงฉลองพิธีมงคลสมรส นส.อุมาพร & นายเมษัณฑ์ สวนริมแม่น้ำ โรงแรมอเวย์กาญจนบุรี เทวมันตร์ทรารีสอร์ตแอนด์สปา

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง เเละเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเดินวิ่งน้ำพุร้อนสมอทองเพื่อการท่องเที่ยว TRAVEL RUN 2019 ณ เเหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสมอทอง สนง.ทกจ.อน. (056-503090) ผวจ.อน. มอบหมาย
08:30 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ หอประชุมอำเภอเมืองอุทัยธานี จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-511444
09:30 น. บรรยายหัวข้อ "การเป็นข้าราชการที่ดี" (ช่วงเวลา 09.30 น. - 10.00 น.) โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ หอประชุมอำเภอเมืองอุทัยธานี จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-511444 การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีแขนยาว

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หอประชุมอำเภอเมืองอุทัยธานี จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-511444
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุม สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่