ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-01-18

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. รับมอบเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลอุทัยธานีจากศาลเจ้าฯ ณ ศาลเจ้าปุงเถ่ากง อ.เมืองฯ จ.อน.
10:30 น. ประธานพิธีเปิดโครงการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO) ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พช.จ.อน. 056-511337
13:30 น. ประธานการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และการคัดแยกขยะมูลฝอย จ.อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ทสจ.อน. 056-513159

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชน โรงเรียนวัดทัพหมัน หมู่ที่ 3 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ผวจ.มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวันัยและการให้ออกจากราชการ ห้องประชุมสนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ชั้น3 สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานโดยตำแหน่ง

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงเเรมฟ้าบันดาล ณ ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลเเละการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน (ชั้น 4) ศลก.จ.อน. ทปค. (กลุ่มงานปกครอง 056-511444)
13:30 น. ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และการคัดแยกขยะมูลฝอย จ.อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม POC (ชั้น 5) ศลก.จ.อน. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงเเรมฟ้าบันดาล ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลเเละการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง 056-511444)
13:30 น. ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย จ.อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ห้องประชุม POC (ชั้น 5) ศลก.จ.อน. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี