ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-01-17

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ประธานพิธีถวายราชสักการะ "งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
09:00 น. โครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข "บวร" ประจำปี 2562 บ้านผู้ยากไร้ นายอามิน มาตรสิงห์ ณ บ้านเลขที่ 50 ม.2 ต.เกาะเทโพ อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-511444 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
09:30 น. ประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จ.อุทัยธานี ณ วัดเกาะเทโพ บ.ป่าสะแก ม.4 ต.เกาะเทโพ อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนง.สสจ.อน.(คุณพิฐชญาณ์ 089-7893269) การแต่งกาย : สวมเสื้อ พอ.สว.
09:50 น. ประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดเกาะเทโพ บ.ป่าสะแก ม. 4 ต.เกาะเทโพ อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.เกษตร จ.อน. 056-511116
10:00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จ.อุทัยธานี ณ วัดเกาะเทโพ บ.ป่าสะแก ม.4 ต.เกาะเทโพ อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน.(จ่าจังหวัด 081-8333076) การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
13:00 น. ประธานประชุมเตรียมจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-571390
16:00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการวิ่งสร้างสุข ระยะที่ 2 (อุทัยธานี-สว่างอารมณ์) เเละร่วมเดินรับบริจาคเงินทอดผ้าป่า เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ณ เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อ.สว่างอารมณ์ รพ.อน. (คุณสุรศักดิ์ 062-3102456) การแต่งกาย : เสื้อวิ่งสร้างสุข

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมพิธีถวายสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สนจ.อน การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
09:00 น. ร่วมโครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข "บวร" ประจำปี 2562 บ้านผู้ยากไร้ นายอามิน มาตรสิงห์ ณ บ้านเลขที่ 50 ม.2 ต.เกาะเทโพ อ.เมืองฯ จ.อน ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-511444 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
09:30 น. ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จ.อุทัยธานี ณ วัดเกาะเทโพ บ.ป่าสะแก ม.4 ต.เกาะเทโพ อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สน.สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
09:50 น. ร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดเกาะเทโพ บ.ป่าสะแก ม. 4 ต.เกาะเทโพ อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.เกษตร จ.อน. 056-511116
10:00 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จ.อุทัยธานี ณ วัดเกาะเทโพ บ.ป่าสะแก ม.4 ต.เกาะเทโพ อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน.(จ่าจังหวัด 081-8333076) การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
16:00 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการวิ่งสร้างสุข ระยะที่ 2 (อุทัยธานี-สว่างอารมณ์) เเละร่วมเดินรับบริจาคเงินทอดผ้าป่า ณ อำเภอสว่างอารมณ์ โรงพยาบาลอุทัยธานี การแต่งกาย เสื้อวิ่งสรา้งสุข

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมพิธีถวายราชสักการะ "งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
09:00 น. ร่วมโครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข "บวร" ประจำปี 2562 บ้านผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ต.เกาะเทโพ ต.เกาะเทโพ อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-511444 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
09:30 น. ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จ.อุทัยธานี ณ วัดเกาะเทโพ บ.ป่าสะแก ม.4 ต.เกาะเทโพ อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนง.สสจ.อน.(คุณพิฐชญาณ์ 089-7893269) การแต่งกาย : สวมเสื้อ พอ.สว
09:50 น. ร่วมเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดเกาะเทโพ บ.ป่าสะแก ม. 4 ต.เกาะเทโพ อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.เกษตร จ.อน. 056-511116
10:00 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จ.อุทัยธานี ณ วัดเกาะเทโพ บ.ป่าสะแก ม.4 ต.เกาะเทโพ อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน.(จ่าจังหวัด 081-8333076) การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
14:00 น. ประธานในพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 ณ กองร้อยอาสารักษาดินเเดน จ.อน. ทปค. (กลุ่มงานความมั่นคง 056-513155) ผวจ.อน. มอบหมาย การเเต่งกาย : ชุดสุภาพ
16:00 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการวิ่งสร้างสุข ระยะที่ 2 (อุทัยธานี-สว่างอารมณ์) เเละร่วมเดินรับบริจาคเงินทอดผ้าป่า ณ เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อ.สว่างอารมณ์ รพ.อน. (คุณสุรศักดิ์ 062-3102456) การแต่งกาย : เสื้อวิ่งสร้างสุข

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมพิธีถวายราชสักการะ "งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
09:00 น. ร่วมโครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข "บวร" ประจำปี 2562 บ้านผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ต.เกาะเทโพ บ้านเลขที่ 50 ม.2 ต.เกาะเทโพ อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-511444
09:30 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จ.อุทัยธานี วัดเกาะเทโพ บ.ป่าสะแก ม.4 ต.เกาะเทโพ อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน.(จ่าจังหวัด 081-8333076)
14:00 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1 ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานความมั่นคง)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี