ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-01-16

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชฎาแกรนด์ฮอล์ รร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ศธ.จ.อน. 056-510667 การแต่งกาย : ชุดสุภาพผ้าไทย
14:00 น. ประชุมคณะกรรมการการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน.

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่1/2562 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด POC ชั้น4 ศลก.จ.อน. สนง.พช.จ.อน. 0 5651 1337
14:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 0-5651-1063

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานการประชุมเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี สนง.สถจ.อน. (056-511965) ผวจ.อน. มอบหมาย
14:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-571390)

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด POC ชั้น4 ศลก.จ.อน. สนง.พช.จ.อน.
14:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จ.อุทัยธานี ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน.

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี