ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-01-15

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. มูลนิธิพระชนกจักรี ขอเข้าพบ ณ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.
10:00 น. ประธานเปิดแผนปฏิบัติการ (Kick off) ขุดลอกคลองแหล่งน้ำธรรมชาติ แก้ไขปัญหา ความเดือนร้อนประชาชน ณ บริเวณลำคลองแหล่งน้ำธรรมชาติ (ห้วยขวี) ม.8 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อน. อ.หนองขาหย่าง จ.อน. (คุณโต้ง 097-9199256)
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม สนง.เกษตร จ.อน. ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อน. สนง.เกษตร จ.อน. (คุณอทิตยา 089-476-6596)
15:30 น. หารือ เรื่อง บ่อบำบัดน้ำเสีย ณ ห้องรับรองอู่ไทธานี สนจ.อน.(กลุ่มงานยุทธศาสตร์)

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
16:00 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการวิ่งสร้างสุข ระยะที่ 2 (อุทัยธานี-ห้วยคต) เเละร่วมเดินรับบริจาคเงินทอดผ้าป่า ณ อำเภอห้วยคต โรงพยาบาลอุทัยธานี การแต่งกาย : เสื้อวิ่งสร้างสุข

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
16:00 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการวิ่งสร้างสุข ระยะที่ 2 (อุทัยธานี-ห้วยคต) เเละร่วมเดินรับบริจาคเงินทอดผ้าป่า ณ สหกรณ์เครดิตยูเนียน อ.ห้วยคต รพ.อน. (คุณสุรศักดิ์ 062-3102456) การแต่งกาย : เสื้อวิ่งสร้างสุข

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมพิธีเปิดแผนปฏิบัติการ (Kick off) ขุดลอกคลองแหล่งน้ำธรรมชาติ แก้ไขปัญหา ความเดือนร้อนประชาชน บริเวณลำคลองแหล่งน้ำธรรมชาติ (ห้วยขวี) ม.8 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อน. อ.หนองขาหย่าง จ.อน. 056-597054

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี