ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-01-14

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ประธานพิธีบวงสรวงและเจริญพระพุทธมนต์สมโภชสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-571390 การแต่งกาย : เครื่องแบบกากี หรือ เครื่องแบบตามสังกัด
09:30 น. ให้โอวาทแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” ณ จ.เชียงราย ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.อน. ชั้น 1 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.กกท.จ.อน. 056-053080
13:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 21 จ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุม สนง.อุตสาหกรรม จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.อุตสาหกรรม จ.อน. 056-970243

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมพิธีบวงสรวงและเจริญพระพุทธมนต์สมโภชสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (056-571390) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบกากี หรือ เครื่องเเบบตามสังกัด
09:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี(หลังเดิม) การยางแห่งประเทศไทย โทร. 0 5657 1600 ผวจ.มอบหมาย
16:00 น. ประธานประชุมจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC สนจ.อน ผวจ.มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมพิธีบวงสรวงและเจริญพระพุทธมนต์สมโภชสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (056-571390) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบกากี หรือ เครื่องเเบบตามสังกัด
09:00 น. ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระเบียบงานสารบรรณเเละการเขียนหนังสือราชการของบุุคลากรของ อปท. จ.อน. ณ โรงเเรมห้วยขาเเข้งเชษฐศิลป์ อ.เมือง จ.อน. สนง.สถจ.อน. (056-511965) ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมพิธีบวงสรวงและเจริญพระพุทธมนต์สมโภชสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ บริเวณสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (056-571390) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบกากี หรือ เครื่องเเบบตามสังกัด

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี