ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-01-11

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธร จ.อน. ชั้น 3 อ.เมืองฯ จอน. ตำรวจภูธร จ.อน. 081-6587806

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานดำเนินการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO) ปี พ.ศ. 2562 ห้องประชุมสุพรรณิการ์ พช.จ.อน ผวจ. มอบหมาย
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่1/2562 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. พม.จ.อน.0 5651 1229 ผวจ.มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:15 น. ประธานประชุมรับฟังการถ่ายทอดสัญญาณการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้เเจงโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กม. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ จ.อน. สนง.เกษตรเเละสหกรณ์ (056-520733) ผวจ.อน. มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อน. สนง.ยุติธรรม (056-513805) ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี 056-9701088
13:30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อน. สนง.ยุติธรรม (056-513805)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี