ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-01-10

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานเปิดการจัดอบรมหลักสูตร"การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" จ.อุทัยธานี ณ สพป.เขต 2 อ.หนองฉาง จ.อน. สนง.สถิติ จ.อน. (คุณอัญชนี 086-7935832)
13:30 น. ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.) จ.อุทัยธานี ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1 อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-513-155
14:30 น. ประชุมหารือเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องรับรองอู่ไทธานี ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานยุทธศาสตร์)

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรับพระราชทานของที่ระลึก โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมงาน "มหกรรมการเเสดงผลการดำเนินงานโครงการตามเเนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านเเละชุมชนเมือง" ณ อาคารชาเลนเจอร์ อาคาร 2 ศูนย์เเสดงสินค้าเเละการประชุมอิมเเพ็คเมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี สนง.พช. (056-511337) ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2562 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล) 056-571390 ต่อ 17918 ผวจ.อน. มอบหมาย
13:30 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.) จ.อุทัยธานี ประจำปี พ.ศ. 2562 กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1 อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-513-155

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี