ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-01-09

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. พบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ณ จวน ผวจ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
08:30 น. ประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick off รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” จ.อุทัยธานี ณ บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ เทศบาลเมืองอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.สถจ.อน. 056-511965 การแต่งกาย : เสื้อโทนสีเขียว
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ เพื่อวินิจฉัยเรื่องอุทรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.โยธาฯ จ.อน. 056-513168

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมการพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน
09:30 น. ประธานการประชุมพิจารณาโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) สนจ.อน. 18022 ผวจ มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. พบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ณ จวน ผวจ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
08:30 น. ร่วมพิธีเปิดงาน Kick off รณรงค์ "เเยกก่อนทิ้ง" จังหวัดอุทัยธานี ณ บริเวณวงเวียนห้าเเยกวิทยุ สนง.สถจ.อน. (056-511965) การเเต่งกาย : เสื้อโทนสีเขียว

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) จวน ผวจ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
08:30 น. ร่วมพิธีเปิดงาน Kick off รณรงค์ "เเยกก่อนทิ้ง" จังหวัดอุทัยธานี บริเวณวงเวียนห้าเเยกวิทยุ อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.สถจ.อน. (056-511965) การเเต่งกาย : เสื้อโทนสีเขียว
10:30 น. ประธานการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ตามโครงการจังหวัดอุทัยธานีเยี่ยมสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อน. สนง.แรงงานจังหวัดอุทัยธานี 056-511703 ผวจ.อน.มอบหมาย

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี