ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-01-03

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:30 น. ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ผ่านระบบ Video Conference และปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056510626
13:30 น. ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้งก่อน” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.สถจ.อน. 056-511965

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานระดมทุนรับบริจาค งานทอดผ้าป่า โรงพยาบาลอุทัยธานี ณ ห้องประชุมภิยโยทัย ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด รพ.อุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. รพ.อน. 056-511081

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้งก่อน” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สถจ.อน. 056-511965

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:30 น. ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ผ่านระบบ Video Conference และปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานระดมทุนรับบริจาค งานทอดผ้าป่า รพ.อุทัยธานี ห้องประชุมภิยโยทัย ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด รพ.อุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. รพ.อุทัยธานี 056-511081

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี