ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-01-01

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ประธานการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 ณ บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ เทศบาลเมืองอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี (056-512005) การแต่งกาย : ผ้าไทย / ชุดสุภาพ

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 วงเวียนห้าแยกวิทยุ เทศบาลเมืองอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี 0 5651 2005 การแต่งกาย : ผ้าไทย / ชุดสุภาพ

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
07:30 น. ร่วมงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 ณ บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ เทศบาลเมืองอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี (056-512005) การแต่งกาย : ผ้าไทย / ชุดสุภาพ
10:00 น. ประธานประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับข้อสั่งการจากผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ศลก.จ.อน. (ชั้น 5) สนง.ปภ. (056-510626) ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 วงเวียนห้าแยกวิทยุ เทศบาลเมืองอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี 0 5651 2005 การแต่งกาย : ผ้าไทย / ชุดสุภาพ

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี