ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-11-30

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ท่านอุดม ปปส.ภาค 6 (พิษณุโลก) เข้าพบ ณ ห้อปฏิบัติงาน ผวจ.อน. ท่านอุดม 081-4723786
16:00 น. ร่วมลงนามข้อตกลงบันทึกความร่วมมือ (MOU) การจัดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง และของดีอำเภอบ้านไร่ ประจำปี 2561 ณ สภาตำบลแก่นมะกรูด ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อน. อบจ.อน. 056-514027
16:00 น. ประธานการแถลงข่าวการจัดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้งและของดี อ.บ้านไร่ ประจำปี 2561 ณ สภาตำบลแก่นมะกรูด ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี อบจ.อน. (กองศึกษา) 056-514027

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่1/2562 ห้องประชุม1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี สสจ.อน. กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 0 5651 1565 ผวจ.มอบหมาย
17:00 น. ร่วมงานเฉลิมฉลอง 85 ปี หอการค้าไทย เมืองสุขสยาม ชั้นG ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ หอการค้าจังหวัดอุทัยธานี (นางชลอ โนรี 0 8160 5046 7) ผจว.มอบหมาย (การแต่งกาย- ผ้าไทย)

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง (ชั้น 5) ศลก.จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. (056-510626) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
13:00 น. ร่วมการตรวจเยี่ยมกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1 และมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ห้องประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1 อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ทปค.จ.อน. 056-513155

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี