ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-11-29

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:40 น. ต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะ ณ บ้านนางถาง เลขยัน หมู่ที่ 10 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-5100626
09:25 น. ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัย ณ โรงเรียนบ้านพุบอน หมู่ที่ 5 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-5100626
10:25 น. กล่าวต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ โรงเรียนบ้านพุบอน หมู่ที่ 5 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-5100626

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ประธานประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เเละหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดฯ (POC) ชั้น 5 ศาลากลาง จ.อน. ทปค.จ.อน.(กลุ่มงานปกครอง 056-511444) ผวจ.มอบหมาย การเเต่งกาย : เครื่องเเบบกากีคอพับ
09:00 น. ประธานประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน.(กลุ่มงานอำนวยการ 056-511063) ผวจ.มอบหมาย
10:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่งคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 11/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง (ชั้น 5) ศลก.จ.อน. ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี (056-503109) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบกากีคอพับ

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เเละหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดฯ (POC) ชั้น 5 ศาลากลาง จ.อน. ทปค.จ.อน.(กลุ่มงานปกครอง 056-511444) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบกากีคอพับ
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน.(กลุ่มงานอำนวยการ 056-511063) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบกากีคอพับ
10:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่งคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 11/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง (ชั้น 5) ศลก.จ.อน. ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี (056-503109) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบกากีคอพับ
11:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดอุทัยํธานี ศอ.ปส.จ.อน.(056-571151 ผวจ.อน.มอบหมาย การแต่งกาย: เครื่องแบบกากีคอพับ
13:30 น. ประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สถจ.อน. 056-511965 ผวจ.อน.มอบหมาย การแต่งกาย: เครื่องแบบกากีคอพับ

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เเละหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดฯ (POC) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ทปค.จ.อน.(กลุ่มงานปกครอง 056-511444) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบกากีคอพับ
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ห้องประชุมสะเเกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน.(กลุ่มงานอำนวยการ 056-511063) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบกากีคอพับ
10:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่งคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 11/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี การเเต่งกาย : เครื่องเเบบกากีคอพับ
11:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสะเเกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ศอ.ปส.จ.อน.(056-571151) การแต่งกาย: เครื่องแบบกากีคอพับ
13:30 น. ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสะเเกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สถจ.อน. 056-511965 การแต่งกาย: เครื่องแบบกากีคอพับ

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี