ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-11-27

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง สว. ระดับจังหวัด ห้องรับรองอู่ไท กกต.อน.
13:30 น. ประธานการประชุมจิตอาสาพัฒนาสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ห้องประชุม ชั้น4 สภ.เมืองอุทัยธานี ผวจ.มอบหมาย
15:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง สว. ระดับจังหวัด ห้องรับรองอู่ไท ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.กกต.จ.อน.(056-970150)
08:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี สนง.วัฒนธรรม จ.อน. 056-511290 ผวจ.อน. มอบหมาย
10:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี (ก.ท.จ.อุทัยธานี) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อน. 056-511965 ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี (ก.อบต.อุทัยธานี) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อน. 056-511965 ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานให้การสนับสนุนภารกิจที่ได้รับมอบหมายในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444
13:30 น. ร่วมประชุมจิตอาสาพัฒนาสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ห้องประชุม ชั้น 4 สภ.เมืองอุทัยธานี สภ.เมืองอุทัยธานี
15:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 4/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 18022

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี