ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-11-26

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ท่าน ปศุสัตว์ จ.อน. เข้าพบ ณ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.
10:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ.อุทัยธานี (ก.จ.จ.) ณ สนง.สถจ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. อบจ.อน. 056-511297
13:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม สนง.สหกรณ์ จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.สหกรณ์ จ.อน. 056-511105

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา อ.ทัพทัน จ.อน. ทปค.จ.อน.(กลุ่มงานปกครอง 056-511444)
10:00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา อ.สว่างอารมณ์ จ.อน. ทปค.จ.อน.(กลุ่มงานปกครอง 056-511444)

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา อ.หนองฉาง จ.อน. ทปค.จ.อน.(กลุ่มงานปกครอง 056-511444)
10:00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา อ.ห้วยคต จ.อน. ทปค.จ.อน.(กลุ่มงานปกครอง 056-511444)
13:30 น. ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและศูนย์เรียนรู้พันธุ์ไม้เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี ณ ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนเลขที่ อน.273 ต.น้ำซึม อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จ.อน.(ส่วนอำนวยการ 056-513159)

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ.อุทัยธานี (ก.จ.จ.) ห้องประชุม สนง.สถจ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. อบจ.อน. 056-511297
13:30 น. ประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังยาเสพติด/โต๊ะข่าว ครั้งที่ 11/2561 ห้องประชุม ทปค.จ.อน. ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานความมั่นคง)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี