ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-11-23

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive Level) ณ ห้องประชุมวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ดอนเมือง กทม. สนจ.อน. 056-571390 การแต่งกาย : ชุดสูทสากล
08:30 น. ร่วมงานรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ ปี 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จ.กรุงเทพฯ สนง.พมจ.อน. 056-511229 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
10:00 น. ร่วมสนทนาทางโทรศัพท์ (บันทึกเทป) ในรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนพฤศจิกายน 61 สนจ.อน. 056-571390

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2561 ห้องประชุม 1 สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี สนง.ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี 0 5697 0133

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการตามปกติ ณ ห้องปฏิบัติงาน รอง ผวจ.อน

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี