ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-11-22

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. พมจ.อน. 056-511229
13:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำ จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. พมจ.อน. 056-571492

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. พมจ.อน. 056-511229

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการตามปกติ . ณ ห้องปฏิบัติงาน รอง ผวจ.อน.

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. พมจ.อน. 056-511229

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี