ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-11-22

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ เข้าพบ ผวจ.อน. เพื่อรับทราบถึงแนวทางการพัฒนาการเกษตรของ จ.อุทัยธานี และปรึษาข้อราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องรับรองอู่ไท ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.อน.
09:30 น. ประธานประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. พมจ.อน. 056-511229
13:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำ จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. พมจ.อน. 056-571492
18:00 น. ประธานพิธีเปิดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานสะแกกรัง ลำน้ำสะแกกรัง ตลาดเทศบาลเมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี สนง.เทศบาลเมืองอุทัยธานี กองการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 056-512005 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
14:00 น. ร่วมเป็นเกียรติในงาน "ไทยนิยม ยั่งยืน สร้างรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนไทยทุกคน" ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร ที่ทำการปกครอง จ.อน. 056-511444 ผวจ. มอบหมาย การเเต่งกาย : ชุดสุภาพ
18:00 น. ร่วมงาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานสะเเกกรัง ลำน้ำสะเเกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี สนง.เทศบาลเมืองอุทัยธานี กองการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 056-512005 การเเต่งกาย : ชุดผ้าไทย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. พมจ.อน. 056-511229
18:00 น. ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 บริเวณลานสะเเกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี กองการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 056-512005 การเเต่งกาย : ชุดผ้าไทย

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี