ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-11-21

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ผอ. โรงพยาบาลลานสัก ขอเข้าพบ ณ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.
09:00 น. หัวหน้า สนง.ปภ. เข้าพบ ณ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.
10:00 น. ท่าน ขจรชัย วัฒนาประยูร อดีตรอง ผวจ.อ่างทอง เข้าพบ ณ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.
13:30 น. ประธานการมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุ “ปรับปรุงบ้านใหม่ เพื่อตายายอยู่สบาย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ บ้านเลขที่ 227 ม.15 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อน. พมจ.อน. 056-511229
16:00 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 18 (นายพีระ ทองโพธิ์) ขอเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน. สนจ.อน.056-511063
16:30 น. ตรวจทางน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ ช่วงเทศกาลลอยกระทง ณ แม่น้ำสะแกกรัง อ.เมือง ฯ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน.
20:00 น. ประธานพิธีทอดผ้าป่ากลางเมือง ณ บริเวณลานหน้าพระปรางค์ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พระพุทธฯ จ.อน. 056-571764

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ห้องประชุม สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ต.หนองไผ่แบน อ.เมืองฯ สนง.สวัสดิการฯ 0 5651 1907
10:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัด ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนง.คลังจังหวัด 0 5651 2468-9
14:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและการตรวจติดตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2561/2562 ของ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพีระ ทองโพธิ์) ห้องประชุม POC ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ศูนย์ดำรงธรรม จว.อน. 0 5657 1393
16:30 น. ร่วมตรวจทางน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ ช่วงเทศกาลลอยกระทง ณ แม่น้ำสะแกกรัง อ.เมือง ฯ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน.

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการตามปกติ ณ ห้องปฏิบัติงาน รอง ผวจ.อน.
16:30 น. ร่วมตรวจทางน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ ช่วงเทศกาลลอยกระทง ณ แม่น้ำสะแกกรัง อ.เมือง ฯ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน.

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมหารือและรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการลงพื้นที่เข้าพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ลักษณะ "ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่" ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเก่า) กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย 056-512153
16:30 น. ร่วมตรวจทางน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ ช่วงเทศกาลลอยกระทง แม่น้ำสะแกกรัง ปภ.จ.อน. 056-510626

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี