ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-11-20

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.พช.จ.อน. 056-511337
11:30 น. ประธานพิธีส่งมอบคทา และปล่อยตัวนักวิ่ง จ.อุทัยธานี เพื่อส่งมอบให้ จ.ชัยนาจ (กิจกรรมหมอชวนวิ่ง 50 ปี ฯ) ณ เวทีกลาง ลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลาง จ.อน. สนง.สสจ.อน. 056-511565 การแต่งกาย : เสื้อหมอชวนวิ่ง
13:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี(หลังเก่า) สนง.ป.ป.ช. 0 5657 1528 ต่อ103
15:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการศูยน์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำ จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.แรงงาน จ.อน. 056-511703

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมเเละชี้เเจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Video conference system ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน.
11:30 น. ร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี ลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สสจ.อน. 0 5651 1565ต่อ301
13:30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี(หลังเก่า) สนง.ป.ป.ช. 0 5657 1528 ต่อ103
14:30 น. ออกตรวจความพร้อมในการเตรียมการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา อ.สว่างอารมณ์ จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444
15:00 น. ออกตรวจความพร้อมในการเตรียมการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา อ.ทัพทัน จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444
16:30 น. ประธานประชุมคณะทำงานบริหารและจัดการน้ำอ่างทับเสลา ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา อ.ลานสัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา 0 5657 9288

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมเเละชี้เเจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Video conference system ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
12:45 น. ประธานในการเเถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (การเเข่งขันฟุตบอลการกุศล) ณ ห้องประชุมเทศบาลบ้านไร่ จ.อุทัยธานี ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ 081-5559886 086-7774768 ผวจ.มอบหมาย
13:30 น. ออกตรวจความพร้อมในการเตรียมการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา ณ อำเภอห้วยคต จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444
15:30 น. ออกตรวจความพร้อมในการเตรียมการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา ณ อำเภอหนองฉาง จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม สนง.สถ.จ.อน. ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนง.สถ.จ.อน. 056-571596
10:30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม สนง.สถ.จ.อน. ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนง.สถ.จ.อน. 056-571596
11:30 น. ร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี ลานสุพรรณิการ์ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สนง.สสจ.อน.
13:30 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อดูความพร้อมในการเตรียมการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำสำนักทะเบียนอำเภอ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-511444
15:30 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อดูความพร้อมในการเตรียมการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำสำนักทะเบียนอำเภอ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-511444

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี