ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-11-20

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.พช.จ.อน. 056-511337
12:00 น. ประธานพิธีส่งมอบคทา และปล่อยตัวนักวิ่ง จ.อุทัยธานี เพื่อส่งมอบให้ จ.ชัยนาจ (กิจกรรมหมอชวนวิ่ง 50 ปี ฯ) ณ เวทีกลาง ลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลาง จ.อน. สนง.สสจ.อน. 056-511565 การแต่งกาย : เสื้อหมอชวนวิ่ง
13:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี(หลังเก่า) สนง.ป.ป.ช. 0 5657 1528 ต่อ103

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
11:30 น. ร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี ลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สสจ.อน. 0 5651 1565ต่อ301
13:30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี(หลังเก่า) สนง.ป.ป.ช. 0 5657 1528 ต่อ103

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
11:45 น. ร่วมพิธีส่งมอบคทา และปล่อยตัวนักวิ่ง จ.อุทัยธานี เพื่อส่งมอบให้ จ.ชัยนาจ (กิจกรรมหมอชวนวิ่ง 50 ปี ฯ) ณ เวทีกลาง ลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลาง จ.อน. สนง.สสจ.อน. 056-511565 การแต่งกาย : เสื้อหมอชวนวิ่ง

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
11:30 น. ร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี ลานสุพรรณิการ์ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สนง.สสจ.อน.
13:30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการทุจริตจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเก่า) สนง.ปปช.ประจำจังหวัด อน.(น.ส.ธัญญา 056-571528 ต่อ 303)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี