ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-11-19

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จ.อุทัยธานี ( ก.ช.ภ.จ.) ณ ห้องประชุม สนง.ปภ.จ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-510627
11:00 น. ออกตรวจความพร้อมในการเตรียมการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา ณ อำเภอเมืองอุทัยธานี จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444
11:30 น. ออกตรวจความพร้อมในการเตรียมการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา ณ อำเภอหนองขาหย่าง จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444
13:30 น. ประธานประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกระดับจังหวัด ณ ห้องรับรอง (อู่ไท) ศลก.จ.อน. สนง.กกต.จ.อน.
16:00 น. ร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี ณ บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนง.สสจ.อน. 056-511565 การแต่งกาย : เสื้อหมอชวนวิ่ง
17:10 น. ประธานพิธีถวายราชสักการะ และถวายความเคารพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (กิจกรรมหมอชวนวิ่ง 50 ปี ฯ) ณ เวทีกลาง ลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลาง จ.อน. สนง.สสจ.อน. 056-511565 การแต่งกาย : เสื้อหมอชวนวิ่ง
17:15 น. ประธานกล่าวเปิดกิจกรรมหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี และรับมอบคทาจากทีมวิ่ง จ.นครสวรรค์ ณ เวทีกลาง ลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลาง จ.อน. สนง.สสจ.อน. 056-511565 การแต่งกาย : เสื้อหมอชวนวิ่ง

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ร่วมงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่46 "เจียงฮายเกมส์" จ.เชียงราย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
16:00 น. ร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี ณ บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนง.สสจ.อน. 056-511565 การแต่งกาย : เสื้อหมอชวนวิ่ง
17:10 น. ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และถวายความเคารพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (กิจกรรมหมอชวนวิ่ง 50 ปี ฯ) ณ เวทีกลาง ลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลาง จ.อน. สนง.สสจ.อน. 056-511565 การแต่งกาย : เสื้อหมอชวนวิ่ง

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จ.อุทัยธานี ( ก.ช.ภ.จ.) ห้องประชุมสนง.ปภ.จ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-510627
16:00 น. ร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สนง.สสจ.อน.
17:00 น. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี ลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.สสจ.อน.

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี