ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-11-16

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 12/2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 สนง.ศธจ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ศธจ.อน. 056-512388
13:30 น. ประธานประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน.056-511063
16:30 น. ประธานงานฉลอง 100 ปี พระประธาน ณ อุโบสถวัดดอนกลอย ต.ดอนกลอย อ.หนองขาหย่าง จ.อน. สนง.พระพุทธฯ จ.อน. 056-571764-5

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน.056-511063

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมการข่าวด้านความมั่นคงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ห้องประชุมกุลพิจิตร กอ.รมน.ภาค 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานความมั่นคง) 056-513155

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี