ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-11-15

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานเปิดโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 (MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY) ณ ห้องประชุม OTOP เมืองพระชนกจักรี อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626
09:00 น. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน จ.อุทัยธานี องค์กรต้นแบบ “ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ระยะที่ 2 ห้องประชุม OTOP เมืองพระชนกจักรี อ.เมือง จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานประชุมคณะทำงานส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาอาชีพ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี(หลังเก่า) สหกรณ์จังหวัด 0 5651 1105 ต่อ 24

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ปจ.อน.

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี