ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-11-14

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์) เข้าพบและหารือข้อราชการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการประเด็นการตรวจราชการ ณ ห้องรับรอง (อู่ไท) ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-571390
09:00 น. ประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 ณ อาคาร สนง.เหล่ากาชาด จ.อน. สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.อน. 056-520733-4 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
09:30 น. ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นการตรวจราชการประจำเดือน พ.ย. 61 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-571390
13:30 น. ประธานพิธีเปิดโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมรีสอร์ทสุขทวี อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี สนง.พช. จ.อน. 056-511337

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 ณ อาคาร สนง.เหล่ากาชาด จ.อน. สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.อน. 056-520733-4 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
09:30 น. ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นการตรวจราชการประจำเดือน พ.ย. 61 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-571390

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 ณ อาคาร สนง.เหล่ากาชาด จ.อน. สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.อน. 056-520733-4 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 อาคาร สนง.เหล่ากาชาด จ.อน. สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.อน. 056-520733-4 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
09:30 น. ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นการตรวจราชการประจำเดือน พ.ย. 61 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-571390

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี