ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-11-13

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Biker อุ่นไอรักฯ ณ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน. สนจ.อน.
10:00 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตร ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม สนง.สหกรณ์ จ.อน อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.สหกรณ์ จ.อน. 056-511105

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Biker อุ่นไอรักฯ ห้องทำงาน ผวจ.อน. สนจ.อน.

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ปจ.

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี