ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-11-12

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ บริเวณหน้าโรงงานมิตรเกษตร จ.อุทัยธานี อ.สว่างอารมณ์ จ.อน. สมาคมชาวไร่อ้อย จ.อุทัยธานี (ไทยเศรษฐ์) 056-040144
13:00 น. ประธานประชุมเตรียมความพร้อมการเลือก ส.ว. ก่อนมีพระราชกฤษฎีกา ณ ห้องประชุม สนง.กกต.จ.อน. สนง.กกต.จ.อน.

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมรีสอร์ทสุขทวี อ.หนองฉาง จ.อน. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี โทร.056-511337 ผวจ.มอบหมาย
13:00 น. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเลือก ส.ว. ก่อนมีพระราชกฤษฎีกา ณ ห้องประชุม สนง.กกต.จ.อน. สนง.กกต.จ.อน.

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 บริเวณหน้าโรงงานมิตรเกษตร จ.อุทัยธานี อ.สว่างอารมณ์ จ.อน. สมาคมชาวไร่อ้อย จ.อุทัยธานี (ไทยเศรษฐ์) 056-040144
13:00 น. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเลือก ส.ว. ก่อนมีพระราชกฤษฎีกา ห้องประชุม สนง.กกต.จ.อน. สนง.กกต.จ.อน.

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี