ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-11-08

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:30 น. ประธานพิธีงานมหกรรมรวมพลังกองทุนแม่ของแผ่นดิน จ.อุทัยธานี และพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 ณ อาคาร สนง.เหล่ากาชาด อ.เมืองฯ จ.อน. พช.จ.อน.

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น3 ศาลากลางจังหวัด อบจ.อน.056-511367

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการตามปกติ ณ ห้องปฏิบัติงาน รอง ผวจ.อน.

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:30 น. ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพลังกองทุนแม่ของแผ่นดิน จ.อุทัยธานี และพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 อาคาร สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พช.จ.อน. การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี