ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-11-07

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี โทร.056-511337
13:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานเลขาอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด โทร.056-511337

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. คุณปณัดชา ไทยเศรษฐ รองนายกสมาคมชาวไร่อ้อยไทยเศรษฐ จ.อุทัยธานี เข้าพบ เรื่องเชิญเข้าร่วมประชุม ณ ห้องปฏิบัติงาน รอง ผวจ.อน. คุณปณัดชา 084-3226644
15:30 น. ร่วมมอบเงินและสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ณ บ้านผู้ประสบภัย บ้านเลขที่ 145/2 ม.19 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับ

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 6/2561 ห้องประชุม สนง.พช.จ.อน. ชั้น 2 ศลก.จ.อน. สนง.พช.จ.อน. 056-511337

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี