ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-11-01

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการแก่ส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในพื้นที่ อ.เมือง จ.อน. ณ ศาลาประชาคม อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444 การเเต่งกาย:เครื่องเเบบชุดกากีคอพับเเขนยาว
10:30 น. ร่วมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการแก่ส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในพื้นที่ อ.หนองขาหย่าง จ.อน. ณ หอประชุม อ.หนองขาหย่าง จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444 การเเต่งกาย:เครื่องเเบบชุดกากีคอพับเเขนยาว
13:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ สนง.จว.อน. (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ น.ส.อัญชลี 089 2034436) ผวจ.อน.มอบหมาย การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
13:30 น. ร่วมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการแก่ส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในพื้นที่ อ.ทัพทัน จ.อน. ณ ศาลาประชาคม อ.ทัพทัน จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444 การเเต่งกาย:เครื่องเเบบชุดกากีคอพับเเขนยาว
15:00 น. ประธานมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการแก่ส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในพื้นที่ อ.สว่างอารมณ์ จ.อน. ณ หอประชุม อ.สว่างอารมณ์ จ.อน. ณ หอประชุม อ.สว่างอารมณ์ จ.อน. ทปค.อน. 056 511444 การเเต่งกาย:เครื่องเเบบชุดกากีคอพับเเขนยาว

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมตรวจเยี่ยม มอบนโยบายเเละเเนวทางปฏิบัติราชการเเก่ส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. เเละกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในพื้นที่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ณ ศาลาประชาคม อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444 การเเต่งกาย:เครื่องเเบบชุดกากีคอพับเเขนยาว
09:30 น. กล่าวต้อนรับ เเละร่วมปล่อยขบวนรถ รับ-ส่งทหารใหม่ ปี 2561 ณ ลานสะเเกกรัง หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนง.สัสดี จ.อน. 056-511166
10:30 น. ร่วมตรวจเยี่ยม มอบนโยบายเเละเเนวทางปฏิบัติราชการเเก่ส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. เเละกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในพื้นที่ อ.หนองขาหย่าง จ.อน. ณ หอประชุม อ.หนองขาหย่าง จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444 การเเต่งกาย:เครื่องเเบบชุดกากีคอพับเเขนยาว
13:30 น. ร่วมตรวจเยี่ยม มอบนโยบายเเละเเนวทางปฏิบัติราชการเเก่ส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. เเละกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในพื้นที่ อ.ทัพทัน จ.อน. ณ ศาลาประชาคม อ.ทัพทัน จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444 การเเต่งกาย:เครื่องเเบบชุดกากีคอพับเเขนยาว
13:30 น. ประธานในพิธีเปิดการประชุมนำเสนอการศึกษาวิจัย เพื่อรับทราบถึงผลการดำเนินงาน แนวทางการดำเนินการวิจัยแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จ.อน.(056-513159) ผวจ.อน.มอบหมาย
15:00 น. ร่วมตรวจเยี่ยม มอบนโยบายเเละเเนวทางปฏิบัติราชการเเก่ส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. เเละกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในพื้นที่ อ.สว่างอารมณ์ จ.อน. ณ หอประชุม อ.สว่างอารมณ์ จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444 การเเต่งกาย:เครื่องเเบบชุดกากีคอพับเเขนยาว

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมตรวจเยี่ยม มอบนโยบายเเละเเนวทางปฏิบัติราชการเเก่ส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. เเละกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในพื้นที่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ศาลาประชาคม อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444 การเเต่งกาย:เครื่องเเบบชุดกากีคอพับเเขนยาว
10:30 น. ร่วมตรวจเยี่ยม มอบนโยบายเเละเเนวทางปฏิบัติราชการเเก่ส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. เเละกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในพื้นที่ อ.หนองขาหย่าง จ.อน. หอประชุม อ.หนองขาหย่าง จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444 การเเต่งกาย:เครื่องเเบบชุดกากีคอพับเเขนยาว
13:30 น. ร่วมตรวจเยี่ยม มอบนโยบายเเละเเนวทางปฏิบัติราชการเเก่ส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. เเละกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในพื้นที่ อ.ทัพทัน จ.อน. ศาลาประชาคม อ.ทัพทัน จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444 การเเต่งกาย:เครื่องเเบบชุดกากีคอพับเเขนยาว
15:00 น. ร่วมตรวจเยี่ยม มอบนโยบายเเละเเนวทางปฏิบัติราชการเเก่ส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. เเละกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในพื้นที่ อ.สว่างอารมณ์ จ.อน. หอประชุม อ.สว่างอารมณ์ จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444 การเเต่งกาย:เครื่องเเบบชุดกากีคอพับเเขนยาว

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี