ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-10-30

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ห้องศูนย์ปฏิบัติการ (POC) ชั้น 5 ปค.จ.อน. (056-511444) การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากี คอพับ
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัอุทัยธานี สนจ.อน.(กลุ่มงานอำนวยการ น.ส.ชุษณฎา 089 2034430) การแต่งกาย: เครื่องแบบกากีคอพับ
10:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยฯ ครั้งที่ 10/2561 เดือนตุลาคม 2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ตำรวจภูธร จ.อน. (056-503109) การแต่งกาย: เครื่องแบบกากีคอพับ
13:30 น. ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. นง.สถ.จ.อน.(056-511965) การแต่งกาย: เครื่องแบบกากีคอพับ

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ห้องศูนย์ปฏิบัติการ (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ปค.จ.อน. (056-511444) การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากี คอพับ
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน.(กลุ่มงานอำนวยการ 056-511063) การแต่งกาย : เครื่องสีกากี คอพับ
10:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยฯ ครั้งที่ 10/2561 เดือนตุลาคม 2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ตำรวจภูธร จ.อน. (056-503109) การแต่งกาย: เครื่องแบบสีกากีคอพับ
11:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี(ศอ.ปส.จ.อน.) ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ศอ.ปส.จ.อน. การแต่งกาย: เครื่องแบบสีกากีคอพับ
13:30 น. ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สถ.จ.อน.(056-511965) การแต่งกาย: เครื่องแบบสีกากีคอพับ

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี