ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-10-26

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานเปิดการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานฯ "หลักสูตรประจำ" รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองฉางวิทยา อ.หนองฉาง จ.อน. ที่ทำการปกครอง (กลุ่มงานปกครอง) จ่าจังหวัด เบอร์ 056 511444 ผวจ.อน.มอบหมาย การแต่งการ : ชุดกากีแขนยาว งดหมวก
13:30 น. ประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สำนักงาน สถ.จ.อุทัยธานี (ฝ่ายบริหารทั่วไป) เบอร์โทร 056 511965

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี (ก.จ.จ.อุทัยธานี) ห้องประชุม สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 ศลก.จ.อน.. อบจ.อุทัยธานี (056-511367) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี