ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-10-25

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ลงทะเบียน 08.00-09.00 น. รับมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2561 รับมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ สนง.ท้องถิ่น (กลุ่มงานส่งเสริมฯ) เบอโทร 056 511965 ผวจ. มอบหมาย การแต่งกาย: เครื่องแบบสีกากีแขนยาว

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561 วัดสังกัสรัตนคีรี อ.เมืองอุทัยธานี จ.อน. เทศบาลเมืองอุทัยธานี (กองการศึกษา) 056-512005 การแต่งกาย: ชุดผ้าไทย
13:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 6/2561 ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน.(หลังเดิม) สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.อน. (056-520733) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี