ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-10-24

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 -   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม POC ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี พม.จ.อน. 056-571492

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
19:00 น. ร่วมพิธีเปิดงานการแสดง แสง เสียง และร่วมรับประทานอาหารคาวหวาน วัดสังกัสรัตนคีรี อ.เมืองอุทัยธานี จ.อน. เทศบาลเมืองอุทัยธานี (กองการศึกษา) 056-512005

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี