ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-10-24

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่6/2561 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุทัยธานี (POC ) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนง.พัฒนาสังคมฯจังหวัดอุทัยธานี (กลุ่มการพัฒนาสังคมฯ) เบอร์โทร056 571492
14:00 น. ประธานกรรมการตรวจการจ้าง การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น งวดที่ 8 ณ ห้องประชุมสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น รพ.อุทยธานี รพ.อุทัยธานี (กลุ่มอำนวยการ) เบอร์โทร 056 511081
18:30 น. ประธานพิธีเปิดการแสดง แสง-เสียง และร่วมรับประทานอาหารสำรับ คาว-หวาน ณ วัดสังกัสรัตนคีรี อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี (กองการศึกษา) เบอร์โทร 056 512005 ผวจ. มอบหมาย การแต่ง: ชุดผ้าไทย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ และมอบโล่เกียรติคุณแก่ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนฯ ศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พช.จ.อน. (056-511337) ผวจ.อน.มอบหมาย
18:30 น. ร่วมพิธีเปิดการแสดง แสง-เสียง และร่วมรับประทานอาหารสำรับ คาว-หวาน ณ วัดสังกัสรัตนคีรี อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี (กองการศึกษา) เบอร์โทร 056 512005 การแต่งกาย: ชุดผ้าไทย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี