ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-10-14

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 -   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี การแต่งกายชุดจิตอาสาฯ

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จังหวัดอุทัยธานี ลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี การแต่งกาย : ชุดจิตอาสาฯ

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี