ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-07-31

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อน. สนง.เกษตร จ.อน. (หน.อัคนีวุธ 0984633477) การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับ แขนยาว
14:00 น. ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจต่อโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2561 ผ่านระบวีดิทัศน์ทางไกล ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ณัสนันท์ 089-1539935)

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อน. ชั้น 3 สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อน.
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดอุทัยธานี (กพยจ.) ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 สนง.ยุติธรรม จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดอุทัยธานี (กพยจ.) ครั้งที่ 3/2561 ห้องประชุม ชั้น 3 สนง.อัยการจังหวัดอุทัยธานี สนง.ยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี 056-571336

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
14:00 น. ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจต่อโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2561 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ณัสณันท์ 089-1539935)