ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-07-27

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประเภทจิตอาสาพัฒนา ตามโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บริเวณลานสุพรรณิการ์ หน้า ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (วรวิทย์ 081-8333076) การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบจิตอาสาฯ
17:30 น. ประธานพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2561 บริเวณหน้าศาลาสังฆสภา และ พระอุโบสถวัดมณีสถิตกปฏิฐาราม ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.วัฒนธรรม จ.อน. (หน.พจน์ 089-9618763) การแต่งกาย : ชุดปฏิบัติธรรมสีขาว หรือ ชุดสุภาพสีขาว

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมปั่นจักรยาน "วันอาสาฬหบูชา QR สาธุ ไหว้พระ 9 วัด ร่วมปั่นเฉลิมพรเกียรติ ออมบุญออมธรรม ออมสินเพื่อสังคม CSR ภาค 6" บึงพระชนกจักรี อ.เมืองฯ จ.อน. ธ.ออมสิน (056-514577) (คุณอ้อย อน. 089-8569292 ) (คุณโอ๊ค นว. 083-1663663) ผวจ.อน.มอบหมาย
10:00 น. ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประเภทจิตอาสาพัฒนา ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" บริเวณลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลาง จ.อุทัยธานี ที่ทำการปกครอง อน. โทร. 056511444 การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบจิตอาสา (เสื้อสีเหลือง ผ้าพันคอจิตอาสาสีเหลือง หมวกจิตอาสาสีฟ้า ติดบัตรประจำตัวจิตอาสา)
11:30 น. ร่วมโครงการในพระราชดำริส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการและครอบครัวศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี อ.เมือง จ.อน. สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี (เบญจพร 056-512956)
17:30 น. ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2561 บริเวณหน้าศาลาสังฆสภา และ พระอุโบสถวัดมณีสถิตกปฏิฐาราม ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.วัฒนธรรม จ.อน. (หน.พจน์ 089-9618763) การแต่งกาย : ชุดปฏิบัติธรรมสีขาว หรือ ชุดสุภาพสีขาว

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ประธานในพิธีทำบุญตักรบาตร เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ ศาลาการเปรียญ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนง.พระพุทธศาสนา จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยโทน ขาว หรือขาวนวล
10:00 น. ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประเภทจิตอาสา ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ บริเวณลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ที่ทำการปกครอง จ.อน.

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ศาลาการเปรียญ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนง.พระพุทธศาสนา จ.อน. การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยโทน ขาว หรือขาวนวล
10:00 น. ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประเภทจิตอาสาพัฒนา ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" บริเวณลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลาง จ.อุทัยธานี ที่ทำการปกครอง อน. โทร. 056511444 การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบจิตอาสา (เสื้อสีเหลือง ผ้าพันคอจิตอาสาสีเหลือง หมวกจิตอาสาสีฟ้า ติดบัตรประจำตัวจิตอาสา)
11:30 น. ร่วมโครงการในพระราชดำริส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการและครอบครัวศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี อ.เมือง จ.อน. สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี (เบญจพร 056-512956)
17:30 น. ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2561 บริเวณหน้าศาลาสังฆสภา และ พระอุโบสถวัดมณีสถิตกปฏิฐาราม ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.วัฒนธรรม จ.อน. (หน.พจน์ 089-9618763) การแต่งกาย : ชุดปฏิบัติธรรมสีขาว หรือ ชุดสุภาพสีขาว

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ ศาลาการเปรียญ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนง.พระพุทธศาสนา จ.อน. การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยโทน ขาว หรือขาวนวล
10:00 น. ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประเภทจิตอาสาพัฒนา ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" บริเวณลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลาง จ.อุทัยธานี ที่ทำการปกครอง อน. โทร. 056511444 การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบจิตอาสา (เสื้อสีเหลือง ผ้าพันคอจิตอาสาสีเหลือง หมวกจิตอาสาสีฟ้า ติดบัตรประจำตัวจิตอาสา)
11:30 น. ร่วมโครงการในพระราชดำริส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการและครอบครัวศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี อ.เมือง จ.อน. สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี (เบญจพร 056-512956)
17:30 น. ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2561 บริเวณหน้าศาลาสังฆสภา และ พระอุโบสถวัดมณีสถิตกปฏิฐาราม ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.วัฒนธรรม จ.อน. (หน.พจน์ 089-9618763) การแต่งกาย : ชุดปฏิบัติธรรมสีขาว หรือ ชุดสุภาพสีขาว