ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-07-26

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
18:00 น. ร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2561 ร้านอาหารบัวหลวง อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.อน. (0 5651 1915)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
18:00 น. ร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2561 ร้านอาหารบัวหลวง ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.อน. (056-511915)

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 สนง.พมจ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
18:00 น. ร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2561 ณ ร้านอาหารบัวหลวง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.อน.

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
18:00 น. ร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2561 ร้านอาหารบัวหลวง อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.อน. (0 5651 1915)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน หน.สนจ.อน.