ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-07-25

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ประธานประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063-9031251) การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับ
09:00 น. ประธานประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (วารี 086-9265792) การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับ
10:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ตำรวจภูธร จ.อน. (ณณัฏฐ์ 063-2235497)
13:30 น. ประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สถ.จ.อน. (ฉวีวรรณ 083-6935959)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ห้อง 3601 ชั้น 6 อาคารรัฐสภา 3 กรุงเทพฯ สนจ.อน. (อัญชลี 089-2034436) ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ประชุมนายอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ที่ทำการปกครอง จ.อน.
08:30 น. ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุม 1 ศุนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าหนึ่่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี สน.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 สนจ.อน.
10:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ตำรวจภูธร จ.อน.
11:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศุนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศอ.ปส.จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
13:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการสรุปการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 สนง.พัฒนาชุมชน จ.อน.

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063-9031251) การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับ
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (วารี 086-9265792) การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับ
10:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ตำรวจภูธร จ.อน. (ณณัฏฐ์ 063-2235497)
11:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ศอ.ปส.จ.อน. (ชลาลัย 087-3182589)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
11:00 น. ร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนาฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3 สนจ.อน.