ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-07-24

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีมอบบ้านให้กับนักเรียนทุนพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 บ้านเลขที่ 2 ม.8 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อน. ทปค.อ.หนองฉาง จ.อน. (ป.อัด 093-2415962) การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับ
10:00 น. ประธานพิธีเปิดกิจกรรมคืนธรรมชาติสู่เมืองจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ชุมชนอริโยทัย โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อน. สนง.ทสจ.อน. (ผอ.ทสจ.อน. 081-7521077)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี (ก.จ.จ.อุทัยธานี) ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อบจ.อน. โทร. 0 5651 1367 ผวจ.อน. มอบหมาย
09:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม สถจ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สถจ.อน. (056-511965) ผวจ.อน.มอบหมาย
10:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม สถจ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สถจ.อน. (056-511965) ผวจ.อน.มอบหมาย
15:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุม POC ศลก.อน. ชั้น5 ที่ทำการปกครอง อน. คำสั่ง กก. กำกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ที่ 4/2558 ลว. 30 ก.ย. 2558

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ประธานการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี ณ บ้านล่อมอ้ายหมอง ม.3 ต.หนองไผ่แบน อ.เมืองฯ , บ้านเกาะพยอม ม.2 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน , บ้านคลองข่อย ม.11 ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ และบ้านชายเขา ม.3 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี สนง.พัฒนาชุมชน จ.อน.

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี (ก.จ.จ.อุทัยธานี) ห้องประชุม สถจ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. อบจ.อน. โทร. 0 5651 1367
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม สถจ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สถจ.อน. (056-511965)
10:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม สถจ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สถจ.อน. (056-511965)
13:00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และอนามัยเจริญพันธ์จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561 ห้องประชุมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา อ.เมือง จ.อน. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี 056-514711
14:00 น. ประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบสต๊อกและหลักฐานการขอชดเชยดอกเบี้ย ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ย ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในสต๊อก ปีการผลิต 2560/61 ห้องประชุม สนง.พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี อ.เมือง จ.อน. สนง.พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี 056-970141 ตามคำสั่ง คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด ที่ 2/2560 ลว.24 พ.ย.60
15:30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจำจังหวัด ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม สถจ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สถจ.อน. (056-511965)
10:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม สถจ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สถจ.อน. (056-511965)
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะอาชีพระดับจังหวัด ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.อน.