ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-07-23

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น5 ศลก.อน. สนจ.อน. ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ประธานการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี ณ บ้านท่าโพ ม.4 ต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง , บ้านทุ่งโพ ม.8 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง , บ้านสมอทอง ม.2 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต และ บ้านสะนำ ม.2 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี สนง.พัฒนาชุมชน จ.อน.

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี/โต๊ะข่าวจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 7/2561 ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ศอ.ปส.จ.อน. โทร 056-571151
13:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ห้องปฏิบัติงานปลัดจังหวัดอุทัยธานี ทปค.จ.อน. (นายกานต์ 063-9032173)
15:00 น. ประธานการประกวดและมอบรางวัลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี 2561 จังหวัดอุทัยธานี รุ่นที่ 8 ห้องประชุมโรงเรียนหนองฉางวิทยา อ.หนองฉาง จ.อน. สสจ.อน. ผวจ.อน. มอบหมาย
15:30 น. ร่วมประชุม "โครงการกินข้าวเล่าเรื่องป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2561" ร้านอาหารบัวหลวง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน.

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น5 ศลก.อน. สนจ.อน.