ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-07-23

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ประธานการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี ณ บ้านท่าโพ ม.4 ต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง , บ้านทุ่งโพ ม.8 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง , บ้านสมอทอง ม.2 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต และ บ้านสะนำ ม.2 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี สนง.พัฒนาชุมชน จ.อน.

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
15:30 น. ร่วมประชุม "โครงการกินข้าวเล่าเรื่องป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2561" ร้านอาหารบัวหลวง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน.

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน หน.สนจ.อน.