ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-07-20

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ทีมงานบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ขอเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษาเรื่องการถ่ายทำภาพยนตร์ด้านการเกษตร ห้องทำงาน ผวจ.อน. คุณเต๋า (061-6651942)
13:00 น. ตรวจรับงานสร้างตึกอาคารผู้ป่วยฯ รพ.อน. รพ.อน. (056-511584) รพ.อน.

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 สนง.พัฒนาชุมชน จ.อน.
13:00 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 สน.พมจ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานการประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ศอ.ปส.จ.อน. ตามคำสั่ง ศอ.ปส.จ.อน.ที่ 8/2561

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน หน.สนจ.อน.