ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-07-19

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด จ.อุทัยธานี ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น2 ศลก.อน. (หลังเดิม) สนง.พลังงาน อน. โทร. 0 5657 1351 คำสั่ง อน. ที่ 603/2558 ลว. 12 ก.พ. 2558
14:00 น. ประธานการปนะชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม สนง.ปศุสัตว์ จ.อน. สนง.ปศุสัตว์ จ.อน. (056-970112) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 สนง.แรงงาน จ.อน.
11:00 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.อน. ประธานตามคำสั่งที่ 1/2561 ลว 18 เม.ย.2561
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสะแกกรัง ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 2 ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด จ.อุทัยธานี ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น2 ศลก.อน. (หลังเดิม) สนง.พลังงาน อน. โทร. 0 5657 1351

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน หน.สนจ.อน.