ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-07-18

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. คณะผู้บริหารจากบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) เข้าพบ เพื่อหารือการเป็นพันธมิตรด้านการประชาสัมพันธ์กับจังหวัด และความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการภาครัฐ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน. บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) (คุณสาธิณี 089-4239244)
09:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 6/2561 ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน. (หลังเก่า) สนจ.อน. (ชาคริยา 089-4099833)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 6/2561 ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน. (หลังเก่า) สนจ.อน. (ชาคริยา 089-4099833)
10:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม ชั้น 2 สนง.อุตสาหกรรม จ.อน. สนง.อุตสาหกรรม จ.อน. (056-970101) ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ห้องประชุม สนง.เกษตร จ.อน. สนง.เกษตร จ.อน. (056-511116) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศลก.หลังเก่า สนจ.อน.
10:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชุารัฐ (คสป.) จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 สน.พัฒนาชุมชน จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. ประธานประชุมแก้ไขปัญหาให้โรงเรียนกองทุนการศึกษาฯ ณ โรงเรียนบ้านใหมjคลองอังวะ และโรงเรียนคลองเสลา อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี สนง.ศึกษาธิการ จ.อน.

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 6/2561 ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน. (หลังเก่า) สนง.จ.อน. (ชาคริยา 089-4099833)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 6/2561 ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน. (หลังเก่า) สนจ.อน. (ชาคริยา 089-4099833)